در دفتر طبیب خرد باب عشق نیست

ای دل به درد خو کن و نام دوا مپرس

Âkil doktorun defterinde aşk bahsi yoktur

Ey gönül, bu derde alış, dermânını arama..

در دفتر پزشک عقل باب عشق وجود ندارد پس با عقل درمان

عشق میسر نمی باشد پس ای دل با درد و رنج عشق عادت کن و ازداروی آن مپرس